REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

„Drejk Kaźmierczak Spółka Jawna”

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PODMIOTU LECZNICZEGO „Drejk Kaźmierczak Spółka Komandytowa”

Niniejszy regulamin został ustalony na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przez kierownika podmiotu leczniczego.

 

1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą: „ Drejk Kaźmierczak Spółka Komandytowa”
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 • „Kierowniku” – rozumie się przez to kierownika podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 9 Regulaminu
 • „Monitoringu” – rozumie się przez to monitoring wizyjny prowadzony w Zakładzie Leczniczym, o którym mowa w §13 Regulaminu;
 • „Podmiocie Leczniczym” – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy działający pod firmą: „Drejk Kaźmierczak Spółka Komandytowa”, o którym mowa w §2 Regulaminu;
 • „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin Podmiotu Leczniczego;
 • „Zakładzie Leczniczym”: – należy przez to rozumieć zakład leczniczy o nazwie: „Centrum Terapii Jastrzębia Góra” o którym mowa w § 4 Regulaminu.

Podmiot Leczniczy działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • innych przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punkcie 1) – 3) powyżej.

 

2.
SZCZEGÓŁOWE OZNACZENIE PODMIOTU LECZNIEGO

Podmiot leczniczy działa pod firmą: „Drejk Kaźmierczak Spółka Komandytowa” z siedzibą pod adresem: ul. Czesława Niemena 2/U1 81-603 Gdynia, numer NIP: 6692149737oraz REGON: 3300567518
Dane adresowe i korespondencyjne Podmiotu Leczniczego:

 • Adres korespondencyjny podmiotu leczniczego:
  84-104 Jastrzębia Góra ul. Rozewska 40/42
 • Numer telefonu podmiotu leczniczego:
  58 774 45 51
 • Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego:
  recepcja@primaveraspa.pl
 • Adres strony internetowej podmiotu leczniczego: www.primaveraspa.pl

Podmiot Leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej: 000000238606, organ rejestrowy: Wojewoda Pomorski.

3.
CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

Celem Podmiotu Leczniczego jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii, także w miejscu wezwania;
 • działania edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające na celu fizjoprofilaktykę zdrowia;
 • współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
 • inne zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO

Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą za pomocą Zakładu Leczniczego pod nazwą: „Centrum Terapii Jastrzębia Góra”
W ramach Zakładu Leczniczego wyodrębnia się jednostkę organizacyjną: „Centrum Terapii Jastrzębia Góra”.

 

5.
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
Podmiot Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:

 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
 • zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 38 ust. 4ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
 • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
 • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
 • prowadzeniu fizjoterapeutycznych e-konsultacji

 

6.
MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Zakład Leczniczy znajdujący się w Primavera Jastrzębia Góra, pod adresem: ul. Rozewska 40/42, 84-104 Jastrzębia Góra.

Wezwania są przyjmowane w Zakładzie Leczniczym.

 

7.
PRZEBIEG I ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa ustalony przez Kierownika cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Świadczenia zdrowotne są udzielane codziennie w godzinach od 09:00 do 21:00 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych w innych godzinach, po ustaleniu terminu z fizjoterapeutą udzielającym świadczenia zdrowotnego, pod warunkiem uzyskania zgody Kierownika.
Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie ustalonym z pacjentem.
Rejestracja pacjentów odbywa się:

 • bezpośrednio w recepcji w Zakładzie Leczniczym;
 • telefonicznie :58 774 45 51 wew. 4;
 • za pośrednictwem poczty e mail : spa@primaveraspa.pl

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego lub faktycznego.
Płatność za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce przed lub po udzieleniu świadczenia. Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza, przelew lub karta podarunkowa. W przypadku Gości wynajmujących pokój w Primavera Jastrzębia Góra, korzystających ze świadczeń zdrowotnych- dodatkowo dostępna jest płatność „na rachunek pokoju”
Przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:

 • okazać dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania);
 • udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód;
 • zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych;
 • udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego;
 • okazać posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań;
 • dokonać płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego(lub po wykonaniu tego świadczenia)

W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.
W związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne Podmiot Leczniczy wystawia paragon fiskalny lub fakturę, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

8.
JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przebiega z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń dla pacjentów.
Podmiot Leczniczy zastrzega sobie możliwości odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego w przypadku, gdy:

 • stan pacjenta (w tym stan jego zdrowia), uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego lub kontynuowanie jego udzielania;
 • konieczne jest wykonanie świadczenia zdrowotnego przez inny podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych;
 • pacjent odmawia dokonania płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego;
 • pacjent odmawia podpisania wymaganych prawem zgód na udzielenie świadczeń zdrowotnych bądź akceptacji regulaminów.

W przypadku, gdy udzielenie świadczenia zdrowotnego w zakresie fizjoterapii odbywa się na zlecenie lekarza, fizjoterapeuta, który ma uzasadnione wątpliwości odnoszące się do zleceń lekarza ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania. W takiej sytuacji fizjoterapeuta ma także prawo odmowy wykonania określonego świadczenia. Odmowę wykonania świadczenia fizjoterapeuta uzasadnia w dokumentacji medycznej i informuje o niej lekarza zlecającego.
Świadczenia zdrowotne w Podmiocie Leczniczym udzielane są przez osoby do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Świadczenia zdrowotne udzielane są z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
Wszyscy pracownicy Podmiotu Leczniczego (w tym osoby współpracujące z Podmiotem Leczniczym) obowiązane są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

9.
SPOSÓB KIEROWANIA ZAKŁADEM LECZNICZYM

Podmiotem Leczniczym kieruje Kierownik.
Kierownikiem Podmiotu Leczniczego jest Paweł Kaźmierczak.
Kierownik prowadzi sprawy Podmiotu Leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 • organizuje i kieruje pracą Podmiotu Leczniczego;
 • czuwa nad przestrzeganiem w Podmiocie Leczniczym przepisów prawa, będących podstawą działania Podmiotu Leczniczego;
 • czuwa nad przestrzeganiem w Podmiocie Leczniczym przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
 • zawiera umowy w imieniu i na rzecz Podmiotu Leczniczego;

Wszelkie decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego Kierownik podejmuje samodzielnie.

 

10.
ORGANIZACJA I ZADANIA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

W jednostce organizacyjnej Zakładu Leczniczego pracują fizjoterapeuci podlegający bezpośrednio osobie zarządzającej Zakładem Leczniczym, którą jest Aneta Kużel.
Do zadań fizjoterapeutów należy w szczególności:

 • przyjęcie pacjenta, badanie funkcjonalne i przeprowadzenie wywiadu z pacjentem w celu zaplanowania postępowania fizjoterapeutycznego;
 • konsultacja pacjenta;
 • wykonywanie zaplanowanego postępowania fizjoterapeutycznego;
 • w razie potrzeby zweryfikowanie lub zmiana postępowania fizjoterapeutycznego;
 • ocena etapowa lub końcowa postępowania fizjoterapeutycznego;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.

Sprawami organizacyjnymi, a w szczególności wydawaniem paragonów fiskalnych, przygotowywaniem i wydawaniem faktur, rejestracją pacjentów oraz planowaniem terminów wizyt pacjentów, udzieleniem informacji pacjentom zajmuje się recepcja.

11.
WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Podmiot Leczniczy w razie potrzeby współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych, w celu zapewnienia prawidłowości i ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
Szczegółowe warunki współdziałania Podmiotu Leczniczego z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz z innymi podmiotami określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w razie potrzeby umowy, zawierane z tymi podmiotami.

 

12.
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
Podmiot Leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.
Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.
Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

13.
MONITORING

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników Podmiotu Leczniczego, (w tym osób współpracujących z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych), w Zakładzie Leczniczym prowadzony jest całodobowo monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych, który obejmuje swoim zakresem obszar od wejścia do Zakładu Leczniczego, korytarz oraz poczekalnię.
Monitoring, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest prowadzony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (monitoring wizyjny). W ramach Monitoringu nie jest rejestrowany dźwięk.
Dane osobowe uzyskane w trakcie Monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników i współpracowników Podmiotu Leczniczego.
Nagrania uzyskanie w trakcie prowadzenia Monitoringu są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 3 miesiące. Po upływie tego okresu, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Nagrania utrwalone w trakcie prowadzenia Monitoringu mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
O prowadzeniu Monitoringu Kierownik informuje pacjentów i pracowników oraz współpracowników Podmiotu Leczniczego, w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

14.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany Regulaminu dokonuje Kierownik w formie pisemnej, określając datę wejścia w życie zmian.
Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE;
Załącznik nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.
Wszyscy pracownicy Podmiotu Leczniczego, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Podmiotu Leczniczego na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjenci Podmiotu Leczniczego, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie Zakładu Leczniczego w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2021r.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU ORAGNIZACYJNEGO

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
udzielane przez „Drejk Kaźmierczak Spółka Komandytowa”

1. Konsultacja fizjoterapeutyczna(obowiązkowa przed pierwszym zabiegiem leczniczym) – 30 zł
2. Fonoforeza – 30 zł
3. Elektroterapia – 30 zł
4. Magnetoterapia – 30 zł
5. Laseroterapia – 30 zł
6. Krioterapia miejscowa – 30 zł
7. Leczniczy masaż przyrządowy – Aquawibron – 30 zł
8. Taping medyczny mały – 30 zł
9. Taping medyczny średni – 50 zł
10. Taping medyczny duży – 70 zł
11. Manualny masaż leczniczy (20min) – 100 zł
12. Fizjoterapeutyczna terapia lecznicza (20min) – 100 zł
13. Fizjoterapeutyczna terapia lecznicza (40min) – 180 zł
14. Medyczny drenaż limfatyczny (40 min) – 180 zł
15. Kinezyterapia indywidualna (20min) – 60 zł
16. Kinezyterapia indywidualna (40 min) – 120 zł
17. Kinezyterapia grupowa – 20 zł

PAKIETY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Przy zakupie 5 zabiegów z zakresu fizykoterapii (fonoforeza, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, krioterapia, aquawibron) + 3 zabiegów z zakresu terapii leczniczej, masażu leczniczego lub kinezyterapii indywidualnej – 10% zniżki na każdy zabieg
Przy zakupie 10 zabiegów z zakresu fizykoterapii (fonoforeza, elektroterapia, magnetoterapia, laseroterapia, krioterapia, aquawibron) + 6 zabiegów z zakresu terapii leczniczej, masażu leczniczego lub kinezyterapii indywidualnej – 15% zniżki na zabiegi fizykoterapeutyczne i 10% zniżki na pozostałe zabiegi

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU ORAGNIZACYJNEGO

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
przez „Drejk Kaźmierczak Spółka Komandytowa”

1. Kopia dokumentacji medycznej – 0,36 zł za stronę
2. Wydruk dokumentacji medycznej – 0,36 zł za stronę
3. Odpis dokumentacji medycznej – 10,33 za stronę
4. Wyciąg dokumentacji medycznej – 10,33 za stronę
5. Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD) – 2,06 zł
6. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na informatycznym nośniku danych

Primavera Jastrzębia Góra
ul. Rozewska 40/42
84-104 Jastrzębia Góra

Odkryj
Bądź na bieżąco

Trwa wysyłanie wiadomości

Formularz nie został wysłany

Dziękujemy!

form.successMessage

Wymagana zgoda
Dołącz do nas