zadzwoń
rezerwuj
lokalizacja

Regulamin Pobytu

Dyrekcja Primavera Jastrzębia Góra będzie wysoko cenić sobie Państwa współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, dzięki któremu zapewniamy Państwu bezpieczeństwo i najwyższy komfort podczas Państwa pobytu w obiekcie Primavera Jastrzębia Góra. Wszelkiego rodzaju informacji i pomocy udzieli Państwu całodobowa Recepcja pod wewnętrznym numerem telefonu: 500.

§ 1 Przedmiot Regulaminu

1. Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej jak również poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w obiektu. Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.

3. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji obiektu i w każdym pokoju (udostępniony pod kodem QR).

§ 2 Doba hotelowa

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 lub w zależności od danej oferty i kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu lub w zależności od danej oferty. Nieopuszczenie przez Gościa pokoju w wyznaczonym terminie zobowiązuje go do opłaty specjalnej odpowiadającej 150% ceny za każdą rozpoczętą dobę. Za rozpoczęcie doby hotelowej w takim przypadku uznaje się godz. 10:15.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu należy zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju, co jednak nie wiąże obiektu.

4. Obiekt uwzględni życzenie Gościa w miarę dostępności lub udzieli pomocy w znalezieniu innego obiektu.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w obiektu, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu.

6. Opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100% płatności za dobę.

§ 3 Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią oraz podpisanie karty meldunkowej. Obiekt informuje, że dokument tożsamości Gościa nie jest kserowany lub skanowany.

2. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać gościnnie w pokoju od godz. 6.00 do 22.00.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin pobytu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.

5. Rezerwacja ma ważność do godziny 7:00 następnego dnia przyjazdu, o ile Gość nie poinformował obiektu o późniejszym przyjeździe.

6. W przypadku nie odwołania rezerwacji pokoju w terminie do godz. 7:00 następnego dnia przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu, obiekt obciąży Gościa za pierwszą dobę hotelową.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, obiekt rozpozna sprawę indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4 Usługi i usługi dodatkowe

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich Recepcji obiektu pod wewnętrznym numerem telefonu 500, co umożliwi pracownikom reakcję i poprawę standardu świadczonych usług. Zgłoszenie wad w świadczonej usłudze w późniejszym terminie może mieć wpływ na ograniczenie odpowiedzialności obiektu w takim zakresie, w jakim uniemożliwiło pracownikom reakcję polegającą na usunięciu tej wady.

2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
c) profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie,
d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, lub w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
e) sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, obiekt dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

3. Dodatkowo na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie poniższe usługi:
a) udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b) budzenie o wyznaczonej godzinie,
c) zamawianie taxi,
d) przechowanie bagażu Gościa,
e) przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w obiekcie, w depozycie Recepcji z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu.

4. Na życzenie Gościa przebywającego w obiekcie z małym dzieckiem, w miarę dostępności, do pokoju wstawiane jest odpłatnie łóżeczko.

5. Możliwość korzystania ze SPA, siłowni, kręgielni opisana została w odrębnych regulaminach

§ 5 Odpowiedzialność Gości

1. W pokoju i pozostałych częściach obiektu, dzieci do lat 12 mogą przebywać tylko pod nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub przebywających z nim osób lub go odwiedzających. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia finansowego Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

4. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien za względów bezpieczeństwa zamknąć okno, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.

5. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu w razie opóźniania się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 6 Odpowiedzialność obiektu

1. Odpowiedzialność obiektu z tytułu uszkodzenia lub utraty rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług określona jest przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Gość powinien powiadomić Recepcję o powstałej szkodzie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Obiekt odpowiada z tytułu uszkodzenia lub utraty pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie jeśli przedmioty te zostaną złożone na przechowanie do depozytu, znajdującego się w Recepcji.

4. Obiekt ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie w depozycie pieniędzy, papierów wartościowych
i kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych przedmiotów, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość. Obiekt może również odmówić przyjęcia na przechowanie przedmiotów wielkogabarytowych.

5. Każdy z pokoi wyposażony jest w sejf. Zwracamy uwagę, aby w miarę możliwości przedmioty wartościowe niezdeponowane na recepcji przechowywać w sejfie pokojowym. Pozostawienie takich przedmiotów na wierzchu w razie stwierdzenia kradzieży może zostać uznane za rażące niedbalstwo i mieć wpływ na ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej obiektu.

6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu.

§ 7 Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie przez Gościa będą wysyłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt ma obowiązek przechować pozostawione przedmioty przez okres 1 miesiąca. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§ 8 Cisza nocna

1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.

§ 9 Reklamacje

1. W przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług Goście mają prawo do składania reklamacji.

2. Wszelkie Reklamacje przyjmuje Recepcja przez 24 godziny na dobę.

3. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w jakości świadczonych usług.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Za dodatkową opłatą obiekt akceptuje zwierzęta w pokojach, jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi i usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę. Chęć przebywania w obiekcie ze zwierzęciem prosimy zgłaszać w momencie dokonywania rezerwacji oraz meldowania. Zasady pobytu ze zwierzętami opisane zostały w odrębnym regulaminie.

2. Parking na terenie obiektu jest parkingiem płatnym.

3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Miejscami wyznaczonymi do palenia jest teren przed głównymi wejściami przy popielnicach. Obiekt za nieprzestrzeganie zakazu palenia będzie egzekwował uiszczenie opłaty w wysokości 500 zł. Uprzedzamy również, że uruchomienie alarmu pożarowego skutkuje automatycznym powiadomieniem straży pożarnej, która w takiej sytuacji ma obowiązek wysłać grupę na miejsce zdarzenia. W takim przypadku opłata za nieuzasadnione uruchomienie alarmu może wynieść do 5000 zł.

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, żelazek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i podobnych przedmiotów nie stanowiących wyposażenia pokoju.

5. Na terenie obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych ani iluminacyjnych.

6. Zakazuje się w obiekcie akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

7. Gość nie będzie powodować, a obiekt nie będzie pozwalał na powodowanie nadmiernego hałasu na terenie obiektu, wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z pokoju, ani w inny sposób przeszkadzał czy szkodził pozostałym Gościom obiektu.

8. Gościom nie wolno dokonywać w pokojach jakichkolwiek zmian w umeblowaniu jak i ich wyposażeniu.

9. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, niestosowania się do zaleceń personelu, niestosowania się do zasad bezpieczeństwa, obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług oraz wymeldowania Gościa bez możliwości zwrotu zapłaconej ceny za całość pobytu.

§ 11 Informacje o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Drejk Kaźmierczak Sp. jawna z siedzibą ul. Czesława Niemena 2/U1, 81-603 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000115701, NIP 6692149737.

2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a obiektem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich, SPA lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez obiekt. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w obiekcie. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie obiektu lub w jego okolicy.

3. Obiekt informuje że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcia umowy z obiektem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

4. Obiekt informuje, że każdy gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

5. Obiekt informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że zajdą szczególne okoliczności (np. wypadek), w związku z którymi nagrania z monitoringu będą przechowywane przez dłuższy czas.

6. Obiekt informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) firmom księgowym i audytorskim współpracującym z obiektem,
b) prawnikom współpracującym z obiektem,
c) firmom ubezpieczeniowym współpracującym z obiektem,
d) firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT obiektu,
e) firmom kurierskim i pocztowym,
f) biurom podróży.

7. Obiekt informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

8. W przypadku zarezerwowania noclegu w obiekcie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do obiektu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego obiekt pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w recepcji.

Primavera Jastrzębia Góra zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas