zadzwoń
rezerwuj
lokalizacja

Regulamin Pobytu

1. W momencie meldunku, Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji (celem zameldowania), dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. Na karcie meldunkowej, Gość składa własnoręcznie czytelny podpis.

2. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych obiektu, zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz.1000). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

3. Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt, odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Jeżeli Gość dokonał zapłaty przelewem bankowym powinien najpóźniej w dniu przyjazdu okazać potwierdzenie dokonania przelewu.

4. Dopiero po dokonaniu zapłaty, obsługa Recepcji wyda klucze do pokoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Przy zameldowaniu, każdy Gość otrzymuje kartę do pokoju oraz kartę kaucyjną wymienną na ręcznik basenowy. Przy wyjeździe, konieczne jest oddanie ręczników i zwrócenie karty w Recepcji. Za zgubioną kartę do pokoju lub kartę kaucyjną zostanie pobrana opłata w wysokości 35 zł za kartę.

6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 17:30 lub w zależności od danej oferty.

7. Doba hotelowa kończy się o godz. 10:00 lub w zależności od danej oferty. Tym samym, Gość zobowiązany jest w ostatnim dniu pobytu do opuszczenia pokoju najpóźniej do godz. 10:00. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju w wyznaczonym terminie zobowiązuje go do opłaty specjalnej odpowiadającej 150% ceny za każdą rozpoczętą dobę. Za rozpoczęcie doby hotelowej w takim przypadku uznaje się godz. 10:01.

Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej – zapytania prosimy kierować do Recepcji najpóźniej 24 godziny przed wyjazdem (usługa dodatkowo płatna).

8. W przypadku rezygnacji Gościa z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy do pokoju, kwestia zwrotu części świadczenia pieniężnego zależy od indywidualnego rozstrzygnięcia w danej konkretnej sprawie i nastąpi w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Dla rozstrzygnięcia istotne mogą być (przykładowo) kwestie takie jak:

  • znalezienie przez Wykonawcę nowego Gościa, na miejsce Gościa, który zrezygnował z pobytu,
  • szczególnie uzasadnione wypadki, jeśli rezygnacja jest spowodowana (udokumentowaną) nadzwyczajną sytuacją po stronie Gościa, której nie można było wcześniej przewidzieć, istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę.

10. Niestawienie się Gościa w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 07:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie postronnie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego Gościa.

11. Dyrekcja obiektu może odmówić zameldowania lub też skrócić pobyt Gościa, którego zachowanie narusza ogólnie przyjęte reguły współżycia społecznego, niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort innych osób, a także doprowadza do niszczenia mienia. Należność za niewykorzystany pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00. W tym czasie całkowicie zabrania się zachowania głośnego lub uciążliwego dla innych Gości.

13. Każdorazowo Gość, który opuszcza swój pokój odpowiedzialny jest za wyłączenie telewizora, zamknięcie okien, zgaszenie światła, zakręcenie kranów oraz zamknięcie drzwi wejściowych.

14. Odpowiedzialność obiektu za przedmioty wartościowe i pieniądze niezabezpieczone w pokojowym sejfie może zostać wyłączona lub ograniczona na podstawie przepisów ogólnych (korzystanie z sejfu jest usługą bezpłatną). Oferujemy także możliwość bezpłatnego zdeponowania rzeczy wartościowych w sejfie głównym w Recepcji obiektu.

15. Parking na terenie obiektu jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym. Liczba miejsc na parkingach wewnętrznych jest ograniczona. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na nim pojazdy. Miejsca parkingowe usytuowane poza obiektem znajdują się na terenie nienależącym do obiektu.

16. Gość odpowiada materialnie za uszkodzenia mienia obiektu, pokoju oraz wyposażenia powstałe w czasie jego pobytu. Odpowiedzialność ta obejmuje także uszkodzenia dokonane przez osoby odwiedzające Gościa.

17. Dodatkowe usługi i świadczenia niezawarte w rezerwacji, a zrealizowane podczas pobytu, są przedmiotem dodatkowego rozliczenia.

18. Osoby odwiedzające, niezameldowane w Primavera Jastrzębia Góra nie mogą przebywać na terenie obiektu po godzinie 22:00. Odpowiedzialność za osoby trzecie ponoszą przyjmujący ich Goście. (Zastrzegamy prawo do odmowy wpuszczenia na teren obiektu osób niezameldowanych oraz prawo do wyproszenia z terenu obiektu osób niezameldowanych.)

19. W żadnym przypadku Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, niezameldowanym.

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie przez Gościa po zakończeniu pobytu, mogą na jego prośbę i koszt zostać odesłane na wskazany adres. W przypadku braku odpowiedniej dyspozycji lub braku kontaktu z Gościem, przedmioty zostaną wyrzucone po upływie 1 roku.

21. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 81, poz. 529), na terenie całego obiektu, wliczając w to pokoje Gości i pomieszczenia ogólnodostępne, obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz obiektu lub w miejscach do tego przeznaczonych (strefy przed wejściem do budynku A i B).

22. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych przestrzeniach obiektu (również terenów zewnętrznych) otwartego ognia i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy telefonicznych/ komputerowych).

23. W przypadku naruszania przez Gościa postanowień niniejszego regulaminu, niestosowania się do poleceń obsługi, nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa, a także zachowania nieodpowiedniego lub uciążliwego dla innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług oraz natychmiastowego wymeldowania Gościa bez możliwości zwrotu zapłaconej ceny za całość rezerwacji.

Primavera Jastrzębia Góra zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas