zadzwoń
rezerwuj
lokalizacja

Regulamin Rezerwacji

1. Za rezerwację, strony rozumieją umowę o świadczeniu usług turystycznych, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi pokoju w Primavera Jastrzębia Góra dla oznaczonej w rezerwacji liczby osób, w oznaczonym terminie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ofercie z której Klient korzysta.

2. Dane organizatora usług Turystycznych, zwanego dalej Wykonawcą:
Firma: Drejk Kaźmierczak Sp. J.
siedziba: 81-603, Gdynia
adres: ul. Czesława Niemena 2/U1
NIP: 669-21-49-737
KRS: 0000115701
Nr zezwolenia organizatora turystyki: 562

3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w pkt. 1.

4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.primaveraspa.pl.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji mailem, w którym poinformuje Klienta o nadanym numerze rezerwacji. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwację uznaje się za niedokonaną.

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy w terminie podanym w potwierdzeniu dokonania rezerwacji, o którym mowa w pkt 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

7. Zadatek nie podlega zwrotowi, chyba że w treści danej oferty zapisane zostało inaczej.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Jeżeli klient dokonał zapłaty przelewem bankowym powinien najpóźniej w dniu przyjazdu okazać potwierdzenie dokonania przelewu.

9. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt. 8 recepcja wyda Klientowi klucze do pokoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. W przypadku rezygnacji Klienta z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy do pokoju, kwestia zwrotu części świadczenia pieniężnego zależy od indywidualnego rozstrzygnięcia w danej konkretnej sprawie i nastąpi w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. Dla rozstrzygnięcia istotne mogą być (przykładowo) kwestie takie jak:
a) znalezienie przez Wykonawcę nowego Klienta, na miejsce Klienta, który zrezygnował z pobytu;
b) szczególnie uzasadnione wypadki, jeśli rezygnacja jest spowodowana (udokumentowaną) nadzwyczajną sytuacją po stronie Klienta, której nie można było wcześniej przewidzieć,
c) istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę.

12. Niestawienie się Klienta w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 07:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie postronnie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego klienta.

13. W przypadku zakupu karty podarunkowej lub voucherów usługowych, Klient jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty poprzez:
a) dokonanie przelewu na rachunek bankowy,
b) płatność gotówką.

14. Karta podarunkowa / voucher usługowy nie podlega wymianie na gotówkę.

15. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania gotówki w przypadku zmiany przez Klienta wyboru świadczenia (po wcześniejszym jego otrzymaniu i rozliczeniu), chyba że zmiana następuje z woli lub winy Wykonawcy.

16. Primavera Jastrzębia Góra zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas