zadzwoń
rezerwuj
messenger

Regulamin Rezerwacji

1. Za rezerwację, strony rozumieją umowę o świadczeniu usług turystycznych, w której Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientowi pokoju w Primavera Jastrzębia Góra dla oznaczonej w rezerwacji liczby osób, w oznaczonym terminie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w ofercie z której Klient korzysta.

2. Dane organizatora usług Turystycznych, zwanego dalej Wykonawcą:
Firma: Drejk Kaźmierczak Sp.J.
siedziba: Gdynia
adres: ul. Czesława Niemena 2/U1
NIP: 669-21-49-737
KRS: 0000115701
Nr zezwolenia organizatora turystyki: 562

3. Klientem jest podmiot, który poprzez dokonanie rezerwacji akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych, o której mowa w pkt. 1.

4. Zgłoszenia rezerwacyjnego Klient może dokonać telefonicznie, mailem lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.primaveraspa.pl.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacyjnego Wykonawca potwierdzi dokonanie rezerwacji mailem, w którym poinformuje Klienta o nadanym numerze rezerwacji. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania rezerwacji, rezerwację uznaje się za niedokonaną.

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 30% wartości umowy w terminie podanym w potwierdzeniu dokonania rezerwacji, o którym mowa w pkt 5. Nie wpłacenie zadatku w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie rezerwacji i nie wywołuje skutków dla żadnej ze stron. Wpłacanie zadatku oznacza akceptację przez Klienta warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

7. Zadatek nie podlega zwrotowi.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny, odpowiadającej wartości umowy, pomniejszonej o wpłacony zadatek, najpóźniej pierwszego dnia pobytu. Jeżeli klient dokonał zapłaty przelewem bankowym powinien najpóźniej w dniu przyjazdu okazać potwierdzenie dokonania przelewu.

9. Dopiero po dokonaniu zapłaty, o której mowa w pkt. 8 recepcja wyda Klientowi klucze do pokoju. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na zapłatę ceny w późniejszym terminie. Zgoda na zapłatę ceny w późniejszym terminie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10. W przypadku rezygnacji Klienta z częściowego wykonania umowy po odebraniu kluczy do pokoju, kwestia zwrotu części świadczenia pieniężnego zależy od indywidualnego rozstrzygnięcia w danej konkretnej sprawie i nastąpi w zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dla rozstrzygnięcia istotne mogą być (przykładowo) kwestie takie jak:
• znalezienie przez Wykonawcę nowego Klienta, na miejsce Klienta, który zrezygnował z pobytu;
• szczególnie uzasadnione wypadki, jeśli rezygnacja jest spowodowana (udokumentowaną) nadzwyczajną sytuacją po stronie Klienta, której nie można było wcześniej przewidzieć,
• istotne naruszenie Umowy przez Wykonawcę.

11. Niestawienie się Klienta w obiekcie w drugim dniu pobytu do godziny 07:00 oznacza jego zgodę na anulowanie rezerwacji i wystąpienie postronnie Wykonawcy prawa do zatrzymania zadatku. Anulowanie rezerwacji w takim przypadku nastąpi automatycznie, a Wykonawca ma prawo zarezerwować pokój będący przedmiotem umowy na rzecz innego klienta.

12. W przypadku zakupu karty podarunkowej lub voucherów usługowych, Klient jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty poprzez:
-dokonanie przelewu na rachunek bankowy,
-płatność gotówką.

13. Karta podarunkowa / voucher usługowy nie podlega wymianie na gotówkę.

14. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania gotówki w przypadku zmiany przez Klienta wyboru świadczenia (po wcześniejszym jego otrzymaniu i rozliczeniu), chyba że zmiana następuje z woli lub winy Wykonawcy.

15. Primavera Jastrzębia Góra zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie „RODO”.

RODO nakazuje, aby przedmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli Administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator danych”) jest Drejk Kaźmierczak Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Niemena 2/U1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115701, NIP 6692149737, REGON 330567518, tel. (58) 774 45 51.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można uzyskać informacje kontaktując się poprzez:

 • Pocztę elektroniczną, przesyłając zapytanie na adres: iodo@primaveraspa.pl
 • Listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych DREJK Kaźmierczak spółka jawna, ul Rozewska 40, 84-104 Jastrzębia Góra.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy świadczeniu usług, zawieraniu umów oraz w trakcie ich trwania lub realizacji, są wykorzystywane w następujących celach:

 • Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług hotelowych i innych usług, oferowanych przez Administratora danych, oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO,
 • Wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. Uprawnionym podmiotom, sądowi, prokuraturze, Policji); podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, bądź wszelkich innych roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
 • Marketingu i promocji wszelkich usług, świadczonych przez Administratora danych; podstawa prawna: wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych, art.6 ust.1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane

 • Przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy, w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań, wynikających z umowy, do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy, przysługujących zarówno usługodawcy (Administratorowi danych), jak i usługobiorcy, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na państwa rzecz usług),
 • Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby, współpracujące z Administratorem danych, w zakresie realizacji usług na Państwa rzecz, w tym realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, w szczególności Policji bądź prokuraturze.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa, dotyczące danych osobowych:

 • Dostępu do danych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 • Usunięcia danych, w sytuacjach wymienionych w art.17 ust.1 RODO,
 • Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do państwa.

Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 • Wobec przetwarzania danych, dotyczących Państwa, w celach marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 • Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w celu, wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba, że Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych, wymagane jest podanie przez Państwa danych, wskazanych w Karcie meldunkowej. Podstawą podania tych danych jest chęć zawarcia umowy o świadczenie usług.

Do zawarcia umowy o świadczenie usług, oferowanych przez Administratora danych, wymagane jest podanie przez Państwa danych, wskazanych w przedstawionych dokumentach. Podstawą podania tych danych jest chęć zawarcia umowy o świadczenie usług.

Do wypełnienia, ciążących na Administratorze danych, obowiązków prawnych, związanych z wystawianiem faktur VAT, wymagane jest podanie przez Państwa niezbędnych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane podlegać będą profilowaniu w formie zwykłej oraz zautomatyzowanej, wyłącznie w celach zawarcia umowy oraz wykonania na Państwa rzecz usług przez Administratora danych (w tym personalnego dostosowania usług serwisu PRIMALIFE.PL).

Strona wykorzystuje pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary strony Primavera Spa mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Czym są pliki cookie:

Przyczyniają się do optymalizacji treści reklamowych na naszej stronie internetowej,
Umożliwiają nam przeprowadzenie analizy zainteresowania naszą stronę internetową, jak również zawartymi w niej treściami.

Dzięki użyciu technologii cookies jesteśmy w stanie:

przedstawić Ci spersonalizowane reklamy, dostosowane do Twoich oczekiwań i potrzeb, czyli takie które mogą być (i zapewne będą) dla Ciebie bardziej interesujące,
zoptymalizować prezentowane treści na naszej stronie internetowej.

Google Analytics

Strona Primavera Spa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas