zadzwoń
rezerwuj
lokalizacja

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Administrator danych”) jest Drejk Kaźmierczak Spółka Jawna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Niemena 2/U1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000115701, NIP 6692149737, REGON 330567518, tel. (58) 774 45 51.

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, można uzyskać informacje kontaktując się poprzez:

 • Pocztę elektroniczną, przesyłając zapytanie na adres: iodo@primaveraspa.pl
 • Listownie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych DREJK Kaźmierczak spółka jawna, ul Rozewska 40, 84-104 Jastrzębia Góra.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe uzyskane przy świadczeniu usług, zawieraniu umów oraz w trakcie ich trwania lub realizacji, są wykorzystywane w następujących celach:

 • Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług hotelowych i innych usług, oferowanych przez Administratora danych, oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO,
 • Wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. Uprawnionym podmiotom, sądowi, prokuraturze, Policji); podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług, bądź wszelkich innych roszczeń, wynikających z obowiązujących przepisów prawa; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
 • Marketingu i promocji wszelkich usług, świadczonych przez Administratora danych; podstawa prawna: wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych i promocyjnych, art.6 ust.1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane

 • Przez okres trwania umowy o świadczenie usług oraz po zakończeniu trwania takiej umowy, w celu pełnego rozliczenia się stron ze świadczeń i zobowiązań, wynikających z umowy, do czasu upływu, wskazanego w obowiązujących przepisach terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy, przysługujących zarówno usługodawcy (Administratorowi danych), jak i usługobiorcy, a w zakresie rozliczeń podatkowych przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów (obecnie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na państwa rzecz usług),
 • Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby, współpracujące z Administratorem danych, w zakresie realizacji usług na Państwa rzecz, w tym realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, w szczególności Policji bądź prokuraturze.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa, dotyczące danych osobowych:

 • Dostępu do danych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 • Usunięcia danych, w sytuacjach wymienionych w art.17 ust.1 RODO,
 • Przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do państwa.

Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 • Wobec przetwarzania danych, dotyczących Państwa, w celach marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 • Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w celu, wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba, że Administrator wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych, wymagane jest podanie przez Państwa danych, wskazanych w Karcie meldunkowej. Podstawą podania tych danych jest chęć zawarcia umowy o świadczenie usług.

Do zawarcia umowy o świadczenie usług, oferowanych przez Administratora danych, wymagane jest podanie przez Państwa danych, wskazanych w przedstawionych dokumentach. Podstawą podania tych danych jest chęć zawarcia umowy o świadczenie usług.

Do wypełnienia, ciążących na Administratorze danych, obowiązków prawnych, związanych z wystawianiem faktur VAT, wymagane jest podanie przez Państwa niezbędnych danych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane podlegać będą profilowaniu w formie zwykłej oraz zautomatyzowanej, wyłącznie w celach zawarcia umowy oraz wykonania na Państwa rzecz usług przez Administratora danych (w tym personalnego dostosowania usług serwisu PRIMALIFE.PL).

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu rozmów telefonicznych w Primavera Jastrzębia Góra

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Drejk Kaźmierczak, z/s Czesława Niemena 2/U1, 81-603 Gdynia, NIP 669 21 49 737,w zakresie realizowanych zadań
 • Administratorzy danych osobowych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, zapytanie można wysyłać na adres: iodo@primaveraspa.pl
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów
 • Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Primavera Jastrzębia Góra wyrażona poprzez kontynuację rozmowy
 • Nagrania przechowywane są przez okres nie przekraczający 14 dni od daty wykonania połączenia
 • W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
 • Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 • W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  – dostępu do dotyczących jej danych osobowych
  – sprostowania danych osobowych
  – usunięcia
  w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO:
  – ograniczenia przetwarzania
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Strona wykorzystuje pliki cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ciasteczka (cookies)

Niektóre obszary strony Primavera Spa mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Czym są pliki cookie:

Przyczyniają się do optymalizacji treści reklamowych na naszej stronie internetowej. Umożliwiają nam przeprowadzenie analizy zainteresowania naszą stronę internetową, jak również zawartymi w niej treściami.

Dzięki użyciu technologii cookies jesteśmy w stanie:

przedstawić Ci spersonalizowane reklamy, dostosowane do Twoich oczekiwań i potrzeb, czyli takie które mogą być (i zapewne będą) dla Ciebie bardziej interesujące,
zoptymalizować prezentowane treści na naszej stronie internetowej.


 

Google Analytics

Strona Primavera Spa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

wyznacz trasę

Primavera Jastrzębia Góra

tel.: +48 58 774 45 51

ul. Rozewska 40-42

84-104 Jastrzębia Góra

Napisz do nas